Samen staan we sterker

Eind vorig jaar presenteerde de gemeente Den Haag haar economische visie met daarin de koers en ambities voor 2030. ‘Den Haag gaat zich gerichter aansluiten bij de economische clusters, specialisaties, netwerken en samenwerkingsmogelijkheden van de regio, om de kansen voor economie en arbeidsmarkt te benutten’, is in de visie te lezen. Dat RHIA daarbij als voorbeeld staat genoemd, geeft weer hoe RHIA aansluit bij de Haagse ambities. Zo blijkt ook uit een gesprek met de Haagse wethouder Economie Saskia Bruines.

‘De economie van 2030 is fundamenteel anders dan die van vandaag. Door digitalisering, verduurzaming en technologische ontwikkelingen verandert de wereld om ons heen. Daarom kijken we als stad meer dan voorheen ook naar de regio. Een sterke regio is een sterkere stad. Regionale samenwerking is slim, logisch en noodzakelijk. Zeker op thema’s zoals mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarktontwikkeling, duurzaamheid en innovatie. Daarom werken we met 22 andere gemeenten samen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. En ook binnen de Economic Board Zuid-Holland realiseren we ons dat alles wat er aan ontwikkelingen gebeurt in de regio een positieve invloed heeft op ons allemaal. Bedrijven trekken bedrijven aan, zo proberen we met elkaar een vliegwieleffect te creëren. Die samenwerkingsverbanden zoals de Economic Board Zuid-Holland maar ook InnovationQuarter sluiten direct aan bij ondernemers. Ze stimuleren – en ook de provincie doet dit –  dat partijen samenwerken in fieldlabs en campussen.’

Missiegedreven ecosysteem
De gemeente Den Haag wil zich inzetten voor ‘missiegedreven ecosystemen’, zo staat in de economische visie vermeld. Saskia Bruines: ‘In zo’n ecosysteem werken overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke partijen samen om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo ontstaat kennis, innovatie en bedrijvigheid. Het initiatief Rotterdam The Hague Innovation Airport past hier heel mooi in. Het verduurzamen van de luchtvaart heeft impact. De vervuilende aspecten van de luchtvaart kunnen zo in de toekomst verminderd worden. En innovaties op dat gebied kunnen zorgen voor nieuwe economische bedrijvigheid.’

‘RHIA laat zien dat we ook op het gebied van luchtvaart in een hele innovatieve omgeving zitten. Het sluit aan bij waar de TU Delft mee bezig is, bij het composietencluster op Ypenburg waar het gaat om materialen en de The Hague Security Delta waar het gaat om veiligheidsvraagstukken. Kortom, ik vind RHIA een heel mooi initiatief om die uitdaging van vernieuwing en verduurzaming op het gebied van luchtvaart vorm te geven en de luchtvaart en de luchthavens toekomstklaar te maken.’

Meerjarige financiering
De grootste uitdaging voor RHIA is – zeker gezien de huidige crisis – om genoeg middelen bij elkaar te krijgen, denkt Saskia Bruines. ‘Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid; investeerders moeten bereid zijn mee te doen. Maar ik denk dat er veel kansen liggen in het post-corona tijdperk. Nu zijn er veel onzekerheden, ook in het bedrijfsleven. Maar juist in die nieuwe economie moeten we het zoeken in innovaties die een relatie hebben met verduurzaming’. Wat betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag ziet de wethouder mogelijkheden in het verbinden van netwerken en het bundelen van krachten als het gaat om het organiseren van meerjarige financiering. ‘Samen met andere publieke partners kunnen we een rol spelen in het aanvragen van Europese middelen of middelen uit nationale investeringsfondsen zoals het Groeifonds. Door samen te werken, kun je de schaal vergroten en meer gewicht organiseren. Samen sta je sterker.’

Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag (foto: Martijn Beekman)

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en duurzame toekomst van de luchtvaart.