In kleine stappen naar volledig waterstofgestuurde vluchten

Drie vragen aan Sergey Kiselev, de CCO VP Europe van ZeroAvia. 

ZeroAvia heeft zich onlangs in Nederland gevestigd. De missie van uw organisatie is om de overgang van de wereld naar duurzame luchtvaart te versnellen. Met dit in gedachten, wat trekt u specifiek aan in deze regio? 
Voor ons is het duidelijk dat Nederland als land hard werkt aan duurzaamheid. In het bijzonder In deze regio op het gebied van duurzaam vliegen. Voor ons zijn er meerdere redenen om ons hier te vestigen. Ten eerste heeft de regio een geweldig ecosysteem. Er zijn veel interessante bedrijven waar we graag mee samenwerken aan de ontwikkeling van componenten voor onze aandrijflijn. Met de TU Delft en andere universiteiten in de buurt is er een enorme talentenpool binnen handbereik. Ook de mentaliteit om niet alleen te praten, maar serieus iets te doen aan een duurzame toekomst voor de luchtvaartindustrie spreekt ons aan. Daarnaast wordt de noodzaak om overheidsgeld te investeren in duurzaamheidsinitiatieven in Nederland erkend.  

ZeroAvia heeft een grote ambities voor de komende jaren. Kunt u ons door uw tijdslijn leiden? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen en uitdagingen voor de komende jaren?
De eerste mijlpaal is het vliegen met de vliegtuigen en het testen van de verschillende configuraties, van hybride tot volledig werkend op waterstof-elektrische aandrijving. Daarna kunnen we het ontwerp afmaken en de certificering afronden. 

We zijn net begonnen aan een groter programma met vliegtuigen voor 40-70 zitplaatsen, waarvoor een drie keer zo grote power plant van ongeveer 2 MW nodig is. 

Op de langere termijn wil ZeroAvia grotere vliegtuigen, met maximaal 100 zitplaatsen, ombouwen naar waterstofaandrijving. Voor zo’n project zijn aandrijfsystemen nodig met een vermogen tussen 2 en 5 MW.

Eén van onze grootste uitdagingen is het certificeren van iets nieuws. Tot de technische uitdagingen behoren het thermisch beheer, de beperking en optimalisering van het gewicht en de integratie van de aandrijflijn in het vliegtuig. Het is vooral een uitdaging omdat niemand dit eerder heeft gedaan.

Welke volgende stappen gaat u nemen om uw plannen te realiseren?
We werken met een stapsgewijze aanpak, we houden er niet van te zeggen “over tien jaar hebben we al een ontworpen vliegtuig en dat alles perfect zal passen met het waterstofaandrijfsysteem”. Wij voeren de strategie geleidelijk uit in kleine stapsgewijze veranderingen, waardoor wij grondig kunnen testen en zien wat werkt en wat niet en de dingen dienovereenkomstig kunnen veranderen.

Als eerste pasten we een bestaand zespersoons vliegtuig aan met ZeroAvia’s waterstof-elektrisch aandrijfsysteem. Nu zijn we bezig om een 19-zits vliegtuig aan te passen. Als dat klaar is, zullen we eerst vliegen met het 19-zits vliegtuig met één originele motor, de tweede motor zal een hybride motor zijn met een combinatie van de batterij en de waterstof-brandstofcel. De volgende configuratie zal de standaardmotor zijn met 100 procent waterstof en daarna een configuratie met twee waterstofmotoren.

We zijn op een missie om ervoor te zorgen dat over 50 jaar elk vliegtuig een waterstof-brandstofcel-aandrijfsysteem in zich heeft. Wij nemen kleine stapjes, maar Tesla deed dat ook, en kijk waar zij nu staan!

Over ZeroAvia
ZeroAvia is een Brits/Amerikaanse ontwikkelaar van waterstof-elektrische vliegtuigen die in 2017 werd opgericht door Valery Miftakhov, die momenteel fungeert als CEO van het bedrijf. ZeroAvia ontwikkelt power train technologie op waterstof met om te concurreren met conventionele motoren in propellervliegtuigen, met als doel zero-emissie en minder geluid. ZeroAvia maakt schaalbare, duurzame luchtvaart mogelijk door conventionele motoren te vervangen door waterstof-elektrische aandrijflijnen, van regionale vluchten met 20 zitplaatsen tot lange-afstandsvluchten met meer dan 100 zitplaatsen,

Valery Miftakhov en Sergey Kiselev (CCO VP Europe) werkten samen in Valery’s vorige start-up in e-mobility. Met deze start-up creëerden ze een slim oplaadsysteem, integreerden ze het in het netwerk en beheerden ze het op afstand om de oplaadprocessen te optimaliseren. Ze verkochten het bedrijf en zijn nu op een missie om waterstof luchtvaart een realiteit te maken, van een klein tot een groot vliegtuig.

Lees hieronder het interview met Sergey in het Engel

Small steps towards fully hydrogen operated flights

Three questions asked to Sergey Kiselev, the CCO VP Europe of ZeroAvia

ZeroAvia has recently established itself in the Netherlands, your organisation’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable aviation. With this in mind, what specifically draws you to this region?
It is clear to us that the Netherlands as a country is working hard towards sustainability. In this region, in particular with regards to sustainable flying. For us, there are several reasons for establishing ourselves here. First, the region has a great ecosystem. There are many interesting companies that we like to work with on developing components for our powertrain. With TU Delft and other universities nearby there’s an enormous talent pool within reach. Also, we like the mentality of not only talking, but seriously doing something about working towards a sustainable future for the aviation industry. Likewise, the need to invest public money in sustainability initiatives is well acknowledged in the Netherlands. 

 

ZeroAvia has a high ambition for the coming years. Can you take us through your time line? What are the key milestones and challenges to face in the coming years?

The first milestone is flying the aircrafts and test the different configurations going from hybrid to fully running in hydrogen electric propulsion. After this we can finish the design and finish the certification.

We just started a larger program with 40-70 seater aircrafts, which will need a three times bigger power plant of about 2 MW. 

In the longer term, ZeroAvia intends to convert larger airplanes, carrying up to 100 seats, to hydrogen propulsion. Such a project would require powertrains rated between 2 and 5 MW.

One of our biggest challenges is certifying something new. Technical challenges include the thermal management, and weight reduction and optimization plus the integration of the powertrain into the aircraft. It is especially challenging as nobody has done this before.

What next steps will you take to realise your plans?

We work with a stage approach, we do not like to say “ten years from now we will already have a designed aircraft and that things will fit perfectly with the hydrogen propulsion system”. We are implementing the strategy progressively in small incremental changes, which allows us to test thoroughly and see what works and what doesn’t and change things accordingly.

First, we retrofitted an existing six-seater aircraft using ZeroAvia’s hydrogen-electric powertrain system. Now we are working on retrofitting a 19-seater aircraft. Once that is finished, we will first fly with the 19-seater aircraft with one original engine, the second engine will be a hybrid engine with a combination of the battery and hydrogen fuel cell. Next configuration will be the stock engine and 100 percent hydrogen and after that a configuration with two hydrogen engines.

We are on a mission to make sure that 50 years from now every single aircraft will have a hydrogen fuel cell propulsion system inside. We take small steps, but Tesla did small steps as well, and look where they are now!

About ZeroAvia
ZeroAvia is a British/American hydrogen-electric aircraft developer that was founded in 2017 by Valery Miftakhov, who currently serves as the company CEO. ZeroAvia is developing hydrogen-fuelled powertrain technology aiming to compete with conventional engines in propeller aircraft, with an aim of zero-emission and lower noise. ZeroAvia enables scalable, sustainable aviation by replacing conventional engines with hydrogen-electric powertrains, from 20 seat regional trips to over 100 seat long-distance flights,

Valery Miftakhov and Sergey Kiselev (CCO VP Europe) worked together in Valery’s previous start-up in e-mobility. With this start-up, they created a smart charging systems, they integrated them into network and managing them remotely to optimize charging processes. They sold the company and are now on a mission to make hydrogen aviation a reality, from a small to a large aircraft.

Leave a comment

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.