Taskforce regionale visie

Meld je aan voor het derde (online) event van RHIA & NAG over Waterstof op 20 januari 2022 van 13:00 – 15:00. RHIA & NAG organiseren een interactief programma met sprekers over financiële instrumenten & uit (nog te vormen) consortia rond het thema waterstof.
 
Opstelling van de vergadering
De bijeenkomst is een eerste verkenning in aanloop naar een zogenaamde MKB Challenge Hydrogen (10 februari en 10 maart)

Thema
• Welke financiële instrumenten zijn er voor waterstofinitiatieven?
• Welke bestaande consortia zouden hiervan gebruik willen maken?
• Welke consortia kunnen/moeten we nog vormen?

Programma
13:00 Aftrap en toelichting op het doel van de bijeenkomst door Jan Verbeek, Vicevoorzitter NAG/ Partner Knowledge Management and Innovation bij ADSE

13:10 Presentatie door Frank Wokke, Business Manager Aerospace Systems Koninklijk NLR & Tim Buiting, Manager Overheidsprogramma’s Koninklijk NLR “Opportunities in Clean Aviation and Clean Waterstof” + Q&A

13:35 Presentatie door Peter Lucas, Innovatiemanager Waterstof TU Delft “Groeifondsvoorstel Groenvermogen” + Q&A

13:50 Presentatie door Marlie Koekenberg, Director Commercial Aerospace Programs bij Toray Advanced Composites “Liquid Hydrogen Composite Tank for Civil Aviation – the best of Dutch industrie en instituten in één uniek consortium”

14.05 Pauze

14.15 Eerste verkenning: waar staan we nu? Wat zoeken we?

14:45 Vervolgstappen/uitleg MKB Challenge door Fabienne de Hilster, communicatiemedewerker RHIA

15:00 Einde bijeenkomst


Doel
Het doel van dit evenement is om het MKB erbij te betrekken, met name om hun potentiële rol in de overgang van de markt naar vliegtuigen met waterstofaandrijving te identificeren en om hun R&D- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten hierop te helpen richten en om samenwerkingsmogelijkheden, netwerking , consortia vormen en ideeën ontdekken voor vervolgsessies.

Doelgroep
MKB actief in de luchtvaartindustrie & luchthavenontwikkeling, en High Tech MKB buiten de traditionele luchtvaartsector, zoals de automotive, maritieme en cryogene technologiesector met kennis van waterstofsystemen of aanverwante systemen en processen.

We willen mensen informeren, aan het denken zetten, perspectief bieden en introduceren van de H2 MKB Challenge. We willen tijdens deze bijeenkomst grote bedrijven oproepen om een vraagstuk aan te leveren voor MKB’s. Maar ook andersom willen we MKB’s oproepen om hun technologie, projecten en ideeën voor te dragen. Deze Challenge kan dus een vraag gestuurde of een aanbod gestuurde Challenge worden. Hiermee willen we de afstand van kennis ontwikkelen en business creëren kleiner maken.Tijdens deze sessie gaan we dus op zoek naar partijen hiervoor.

Locatie
Online
 
Aanmeldlink
 
We hopen u op 20 januari 2022 te zien om de toekomst van waterstof in de luchtvaart te bespreken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wilma via wilma.pronk@nag.aero.

—–

(EN)

Hydrogen Event

Sign up for the third (online) event of RHIA & NAG about Hydrogen on January 20th, 2022 from 13:00 – 15:00. RHIA & NAG will organize an interactive program with speakers about financial instruments & from consortia (to be formed) on the theme of hydrogen.
 
Set-up of the meeting
The meeting is a first exploration in the run-up to a so-called SME Challenge Hydrogen (February 10th and March 10th)

Theme
• What financial instruments are there for hydrogen initiatives?
• Which existing consortia would like to make use of this?
• Which consortia could/should we still form?

Purpose
The aim of this event is to include SMEs, in particular, to identify their potential role in the transition of the market to aircraft with hydrogen-based propulsion and to help to focus their R&D and business development activities on this and to identify cooperation opportunities, networking, forming consortia and discover ideas for follow-up sessions.
 
Target group
SMEs active in the aviation industry & airport development, and High Tech SMEs outside the traditional aviation sector, such as the automotive, maritime, and cryogenic technology sector with knowledge of hydrogen systems or associated systems and processes.
 
Program
13:00 Kick-off and explanation of the purpose of the meeting by Jan Verbeek, Vice-chairman at NAG/ Partner Knowledge Management and Innovation at ADSE

13:10 Presentation by Frank Wokke, Business Manager Aerospace Systems Royal NLR & Tim Buiting, Manager Government Programmes Royal NLR “Opportunities in Clean Aviation and Clean
             Hydrogen”  + Q&A

13:35 Presentation by Peter Lucas, Innovation Manager Hydrogen TU Delft “Growth fund Proposal Groenvermogen” + Q&A
13:50    Presentation by Marlie Koekenberg, Director Commercial Aerospace Programs at Toray Advanced Composites “Liquid Hydrogen Composite Tank for civil aviation – the best of Dutch industries
             and institutes in one unique consortium”

14.05 Break

14.15 First exploration: Where are we now? What are we looking for?

14:45 Next steps/explanation SME Challenge by Fabienne de Hilster, communications officer RHIA

15:00 End of meeting
 
About the SME Challenge
We find that we see a lot of knowledge and expertise in specialized SMEs in the Netherlands, which is very fragmented. We have a lot of expertise in the Netherlands that is looking for a path to the market. It also takes a lot of time to find each other and get a project off the ground. This SME Challenge is a vehicle to accelerate this. How can we help companies from their perspective to translate ambitions more quickly into an action plan?

We want to inform people, make them think, offer perspective and introduce the H2 MKB Challenge. During this meeting, we would like to call on large companies to submit an issue for SMEs. But we also want to call on SMEs to submit their technology, projects, and ideas. This Challenge can therefore be a demand-driven or a supply-driven Challenge. With this, we want to reduce the distance between knowledge and business creation. During this session, we will therefore look for parties to join in.

Location
Online
 
Register here
 
We hope to see you on the 20th of January 2022 to discuss the future of hydrogen in aviation.
 
For questions, please contact Wilma at wilma.pronk@nag.aero.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.